SP nr1


Idź do treści

dla rodzicow

dostęp do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrykow


Terminarz najbliższych konsultacji i zebrań wychowawców klas 0-VI
z rodzicami:


12 stycznia od godz. 17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami, w godz. 17:00-18:00 konsultacje z pozostałymi nauczycielami

Ministerialny poradnik dla rodziców dzieci
6- i 7-letnich
"Rodzice, macie wybór!" to publikacja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowana do rodziców dzieci 6- i 7-letnich. Odpowiada m.in. na pytania, jakie są zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli po nowelizacji ustawy oświatowej oraz jakie prawa mają rodzice. W związku z wieloma pytaniami ze strony rodziców MEN uruchomiło także infolinię, pod którą można uzyskać niezbędne informacje.

W poradniku znajdują się m.in.:
informacje dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty,rekrutacji do przedszkola,o procedurze odwoławczej w rekrutacji oraz zadaniach gminy w organizacji i prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego,śnienia kwestii związanych z zasadami przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej, czy odroczeniem dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,najważniejszych pytań rodziców i odpowiedzi ekspertów MEN.
W związku z nowelizacją ustawy oświatowej uruchomiono 4 numery telefonów dla rodziców i opiekunów. Są one dedykowane tym, którzy chcieliby zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie rozpoczęcia edukacji swoich dzieci. Eksperci odpowiadają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 pod numerami telefonów:
(22) 34 74 595 - 6-latek w szkole,34 74 717 - 6-latek w przedszkolu,34 74 589 - 6-latek w przedszkolu, 6-latek w szkole,34 74 467 - 6-latek w przedszkolu, 6-latek w szkole.
Publikacja "Rodzice, macie wybór!" dostępna jest na stronie internetowej ministerstwa: www.men.gov.pl/pdr
Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/17
KLASY 0-III

Oddział przedszkolny
- Bez podręczników. Indywidualne karty pracy uzgodnione we wrześniu zgodne z programem wyd MAC "Nasze przedszkole"
Język angielski- tylko zeszyty ćwiczeń (tytuł podany na zebraniu z rodzicami)

Kl. I
Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej dla klasy I będą nieodpłatnie rozdawane w szkole we wrześniu
zgodnie z ministralnym rozporządzeniem.
Rodzice kupują jedynie podręcznik do nauki lekcji religii
religia katolicka „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, podręcznik i karty pracy, św. Wojciech, Poznań 2012, red. Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak.
religia mariawicka - bez podręcznika


Kl. II
Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II będą rozdawane nieodpłatnie w szkole we wrześniu
zgodnie z ministralnym rozporządzeniem.
Rodzice kupują tylko podręcznik do nauki lekcji religii
religia katolicka „Kochamy Pana Jezusa”, podręcznik i karty pracy, św. Wojciech, Poznań 2012, red. Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak.
religia mariawicka – bez podręcznika

Kl. III
Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej dla klasy III będą rozdawane nieodpłatnie w szkole we wrześniu
zgodnie z ministralnym rozporządzeniem.
Rodzice kupują tylko podręcznik do nauki lekcji religii
religia katolicka „Przyjmujemy Pana Jezusa”, podręcznik i karty pracy, św. Wojciech, Poznań 2012, red. Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak.
religia mariawicka – bez podręcznika


KLASY IV-VI

Kl. IV
Podręczniki dla klasy IV będą rozdawane w szkole we wrześniu

podręczniki do nauki religii katolickiej i języka niemieckiego zakupują rodzice
"Punkt" 4 Anna Potapowicz podręcznik i zeszyt ćwiczeń
religia katolicka - „Jestem chrześcijaninem”, św. Wojciech, Poznań 2013, red. Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak.
religia mariawicka - bez podręcznika


Klasa V
Podręczniki dla klasy V będą rozdawane w szkole we wrześniu
podręczniki do nauki religii katolickiej i języka niemieckiego zakupują rodzice
"Punkt" 5 Anna Potapowicz podręcznik i zeszyt ćwiczeń
religia katolicka - „Wierzę w Boga”, św. Wojciech, Poznań 2013 lub 2014, red. Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak.
religia mariawicka – bez podręcznika

KLASA VI
Wykaz podręczników dla klasy VI - wszystkie książki kupują rodzice
język angielski- Virginia Evans, Jenny Dooley, Starland 3 podręcznik + ćwiczenia, Express Publishing, nr dopuszczenia 231/3/2010
religia katolicka - „Wierzę w Kościół”, św. Wojciech, Poznań 2014, red. Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak.
religia mariawicka - bez podręcznika
język polski- „Teraz polski” podręcznik z dodatkiem sprawdź się, Nowa Era, A. Klimowicz, K. Brząkalik 538/1/2012, Sprawdzian na 100% - repetytorium szóstoklasisty - Nowa Era
(bez zeszytu lektur, bez zeszytu ćwiczeń, bez zeszytu przedmiotowego), Sprawdzian na 100% - repetytorium szóstoklasisty - Nowa Era
język niemiecki- Lucyna Zastąpiło, Ewa Krawczyk, Marta Kozubska „ und so weiter” 6 podręcznik + ćwiczenia, PWN, nr dopuszczenia 336/2/2012-
przyroda- Podręcznik( Janina Ślosarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer), ćw 1. (Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz), ćw. 2 (Dominik Marszał, Teresa Paczkowska, Joanna Stawarz, Tajemnice przyrody podręcznik + ćwiczenia, Nowa Era- Helena Lewicka, M. Kowalczyk,
matematyka wokół nas – podręcznik + ćwiczenia, WSiP, nr dopuszczenia 275/2/2010
Zajęcia komputerowe - podręcznik z poprzedniego roku.
historia - “My i Historia” W. Surdyk-Fertsch, B. Olszewska, podręcznik i zeszyt ćwiczeń
wydawnictwo Nowa Era
technika - bez podręcznika


Nowa organizacja nauki dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej

Organizacja nauki uczniów klas I i II szkoły podstawowej musi być na nowo przeanalizowana przez dyrektorów szkół. W związku z tym muszą wziąć pod uwagę decyzję rodziców uczniów klas I i II szkoły podstawowej co do dalszej nauki ich dzieci - wniosek muszą złożyć do 31 marca br. Taki wniosek mogą złożyć według własnego wyboru do dyrektora szkoły:
" podstawowej, do której dziecko uczęszcza,
" podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
" podstawowej innej niż wymienione wyżej,
" podstawowej niepublicznej.
Nie ma ustalonego wzoru wniosku, ale najważniejsze, żeby znalazła się na nim informacja, jaka jest decyzja rodziców wraz z podpisem. W zależności od wybranej szkoły różne będą zasady przyjęcia i dalsze skutki podjętej decyzji.
Konsekwencje złożenia wniosku do szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza:
" od 1 września 2016 r. dziecko kontynuuję naukę w klasie I szkoły podstawowej,
" nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017,
" do końca roku szkolnego 2015/2016 dziecko kontynuuje naukę w klasie I, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II, nie otrzymuje również świadectwa szkolnego promocyjnego,
" dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi zgodę na przyjęcie go w trakcie roku szkolnego - jeżeli tak się stanie dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
" w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego kontynuuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Konsekwencje złożenia wniosku do szkoły podstawowej innej niż ta, do której uczeń uczęszcza oraz innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka:
" rodzice powinni powiadomić dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza o złożeniu wniosku,
" przyjęcie ucznia na rok 2016/2017 następuje w drodze zwykłej rekrutacji,
" do końca roku szkolnego 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I, ale nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego,
" dziecko może do końca roku szkolnego 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor albo osoba kierująca wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego - jeżeli tak się stanie dyrektor lub osoba kierująca placówką informuje o tym dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
" w przypadku nieprzyjęcia dziecka do wychowania przedszkolnego kontynuuje ono w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Podstawa prawna:
" ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 35),
" art. 18, art. 19, art. 20 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).

Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów

1. W klasach I-III formę opisową mogą mieć także oceny bieżące.

2. W klasach IV-VI ocenianie opisowe jest możliwe w zakresie wszystkich ocen,
ale oceny roczne muszą być wyrażone także w skali stopni szkolnych.

3. Zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego może mieć formę zwalniania z udziału w tych zajęciach lub zwalniania z wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych.

4. W ocenianiu nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są brać pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

5. Nie ma możliwości niepromowania ucznia z powodu co najmniej dwukrotnie
uzyskanej oceny nagannej zachowania.

6. Do średniej ocen w klasyfikacji rocznej ucznia uczęszczającego na zajęcia etyki i religii uwzględnia się średnią tych ocen.

7. Warunkiem promocji lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem przez ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą jest średnia ocen co najmniej 4,75.

8. Ponowne ustalanie oceny zachowania po wniesieniu zastrzeżeń, że ocena
zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami, musi trwać
co najwyżej 5 dni.

9. Istnieje obowiązek udostępniania bez wniosku uczniowi i jego rodzicom
sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

10. Istnieje prawo wglądu na wniosek ucznia lub rodzica do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności związanego ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do oceny wystawionej niezgodnie z procedurami oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.

11. Prawo wnioskowania o powtarzanie klasy I-III przez ucznia posiada wychowawca po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia oraz rodzice po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

Dyrektor szkoły w danym roku szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wymiar tych dni wolnych dla szkół podstawowych to 5 dni

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010, Dz. U. Nr 187, poz. 125

Dyrektor Szkoły ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017:

  • 31 października (poniedziałek)
  • 2 maja (wtorek)
  • 16 czerwca (piątek)
W tych dniach dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, będzie zorganizowana opieka w szkolnej świetlicy.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Nauczaniem indywidualnym (indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym) obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (przedszkola). Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor placówki, do której dziecko uczęszcza. Podstawą jej wydania jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) wydane przez zespół orzekający działający w poradni oraz wniosek rodziców.Dyrektor - w uzgodnieniu z organem prowadzącym - ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem.Warto nadmienić, że organ prowadzący nie ma prawa nie zgodzić się na prowadzenie nauczania indywidualnego, na przykład ze względu na brak środków finansowych.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2014 r. indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony w orzeczeniu i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.

Zakończenie nauczania indywidualnego (indywidualnego przygotowania przedszkolnego) może nastąpić wcześniej na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do szkoły (przedszkola). Dyrektor zaprzestaje wówczas organizacji nauczania indywidualnego i powiadamia o tym fakcie poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie oraz organ prowadzący.

Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I - III szkoły podstawowej - podobnie jak zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego - powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania (indywidualnego przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, a w szczególności:
w domu rodzinnym;młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i w innych placówkach wskazanych w art. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty;
w szkole (przedszkolu), o ile w orzeczeniu wskazano na taką możliwość, a szkoła (przedszkole) dysponuje pomieszczeniem, w którym zajęcia te mogą się odbywać.
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:
Dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego - od 4 do 6 godzin.uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin.uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin.uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin.uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin..
Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego
i nauczania indywidualnego w klasach I-III szkoły podstawowej realizuje się w ciągu
co najmniej 2 dni, a dla uczniów pozostałych w ciągu co najmniej 3 dni.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia i na wniosek jego rodziców (pełnoletniego ucznia), dyrektor może ustalić niższy niż minimalny tygodniowy wymiar nauczania indywidualnego (indywidualnego przygotowania przedszkolnego) pamiętając jednak o konieczności zrealizowania przez dziecko podstawy programowej.
W ramach nauczania indywidualnego nauczyciele są zobowiązani do realizacji treści wynikających z podstawy programowej, a więc obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania. Muszą być one dostosowane do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia. Z czynionych postępów uczeń jest oceniany (ocenę wystawia się również z zachowania), a to z kolei stanowi podstawę do klasyfikowania i promowania go do kolejnej klasy.Ta sama zasada - realizacja treści podstawy programowej dostosowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka - obowiązuje w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym.Na pisemny, zawierający uzasadnienie wniosek nauczyciela prowadzącego z dzieckiem zajęcia indywidualne, dyrektor placówki może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ze względu na możliwości psychofizyczne dziecka lub/i warunki istniejące w miejscu, w którym nauczanie się odbywa. Szkoła powinna stwarzać dziecku objętemu nauczaniem indywidualnym możliwość integracji ze środowiskiem szkolnym (przedszkolnym). Szczególnie chodzi o umożliwienie mu udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, czy różnego rodzaju uroczystościach i imprezach. Nauczanie indywidualne w żaden sposób nie wyklucza możliwości uczestnictwa dziecka (poza planowymi godzinami nauczania indywidualnego) w zajęciach rewalidacyjnych czy też w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.startowa | glowna | aktualnosci | dla rodzicow | Samorzad | logopeda | biblioteka | dokumenty | zaj. pozalekcyjne | organizacje | historia szkoly | archiwum | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego