SP nr1


Idź do treści

Patron

historia szkoly


W 1994 roku Stryków obchodził 600-lecie nadania praw miejskich. Rocznica ta nierozerwalnie wiąże się z osobą króla Wł. Jagiełły, który to w 1394 roku owe prawa nadał osadzie Stryków .
Rada Miejska w Strykowie z okazji 600-lecia miasta ufundowała tablicę, którą 11 listopada 1994 roku zawieszono na budynku Szkoły Podstawowej nr1.

Od września 1994 roku wewnętrznym patronem szkoły zostaje król Jagiełło. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz uczniowie wystąpili
z prośbą o oficjalne nadanie Szkole Podstawowej Nr1 imienia Wł. Jagiełły. Od września 1995 roku rozpoczęły się przygotowania do nadania imienia
i sztandaru szkole. Uwieńczeniem owej pracy była uroczystość 19 czerwca 1996 roku, w trakcie której nadano SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W STRYKOWIE imię WŁ. JAGIEŁŁY i przekazano sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

Władysław Jagiełło (1348-1434). Od 1377 r. wielki książę litewski, od 1396 król Polski. Założyciel dynastii Jagiellonów. Wraz z jego wstąpieniem na tron rozpoczęła się nowa epoka w historii Polski, państwa środkowoeuropejskiego, które było związane ściśle z cywilizacją zachodnią, łacińską. Władysław Jagiełło wiązał Polskę z Litwą panującą wówczas nad ogromnymi obszarami Wschodu, od Bałtyku po Morze Czarne, gdzie pogaństwo etnicznej Litwy krzyżowało się z prawosławiem podbitych przez nią ziem ruskich. W ten sposób zostały osiągnięte doraźne cele polityczne - ekspansja Zakonu krzyżackiego została powstrzymana przez świetne zwycięstwo sił polsko-litewsko-ruskich pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Jednakże Polska stanęła wobec wielkich wyzwań Wschodu, którym nie zawsze zdolna była sprostać. Tymczasem król Władysław doprowadził w 1413 r. do Unii w Horodle, poszerzającej związki Polski i Litwy, oraz wydał dalsze przywileje dla szlachty, aby zapewnić jej poparcie dla dziedziczenia tronu przez synów

Pieśń Szkoły

Każdego ranka wita nas
Strzelista, lśniąca wieża szkoły.
Gdy po wiedzę pośpieszyć czas
I zdobywać ją bez mozołu.


Ref.: O czym szumiały cicho knieje,
Gdy król Jagiełło – patron szkoły
Wzbogacał nam ojczyzny dzieje,
Bijąc Krzyżaków – godzien chwały.


Uczymy się od niego męstwa,
Jest przecież dobrym przykładem,
Jak odnieść nad sobą zwycięstwo
I jak stać się prawym Polakiem.


Ref.: O czym szumiały ……………….


Poeci uczą nas marzeń,
Co dają nam siły działaniom
W tworzeniu nowej historii zdarzeń
I odwagi chlubnym planom.


Ref.: O czym szumiały ……………….

Tak wyglądała uroczystość nadania szkole imienia:

Święto szkoły połączone z realizacją grantowego projektu "Bractwo Współczesnych rycerzy".

W 2009 roku wygraliśmy projekt "Bractwo Współczesnych Rycerzy". Oto zdjęcia z finałowego święta szkoły:

CEREMONIAŁ SZKOŁY

Ceremoniał szkolny opracowano w oparciu o wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty, w którym czytamy:
„ Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłościOjczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunkiniezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwość i i wolności”.
Artykuł 4 ustawy mówi:
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną o obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.
Ceremoniał szkolny jest traktowany jako działanie zespołowe stwarzające specyficzny
klimat, w którym rodzą się silne powiązania między członkami społeczności szkolnej,
w wyniku podejmowania wspólnych zadań, ścisłego współdziałania i dążenia do realizacji celówi zadań wychowawczych. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami,kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm, i świadomą dyscyplinę opartą na koniecznościprzestrzegania pewnych rygorów narzuconych sobie samemu oraz podporządkowanie sięokreślonym normom etycznym i prawnym jako czynnikom warunkującym prawidłowefunkcjonowanie człowieka w społeczności.
Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących
w szkole norm
zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część tradycji
i harmonogramu pracy naszej szkoły. Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie
i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość obowiązujących ogólnie norm i zasad oraz kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętnościprzekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli


SYMBOLE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa posiada:
- imię
- logo szkoły,
sztandar,
pieśń szkoły.
1. Patron szkoły:
1.Patronemszkoły jest Władysław Jagiełło

2. Logo szkoły.
1.Logo szkoły przedstawia WładysławaJagiełłę
Logo powstało w wyniku konkursu szkolnego.
3. Sztandar szkoły.
1. Szkoła od 1996roku posiada sztandar szkoły.
2. Prawa strona sztandaru jest w barwach biało-czerwonych z naniesionym godłem państwowym.
Na lewej stronie, na niebieskim tle widnieje popiersie Władysława Jagiełły
i imieniem s
zkoły.
Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy, wybierany
co roku spośród
najlepszych uczniów.
Poczet sztandarowy stanowią :
a. chorąży pocztu- uczeń
b. asysta – uczennica
c. asysta – uczennica
5
Poczet sztandarowy występuje w biało-granatowych strojach galowych, białych rękawiczkachoraz szarfach w barwach narodowych, przewieszonych przez prawe ramię, zwrócone kolorembiałym w stronę kołnierza.
6. Uroczystego przekazania sztandaru dokonuje się podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego przez uczniów klas szóstych.
Sztandar szkoły wyprowadzany jest na uroczysto
ści:
inauguracja roku szkolnego,
ślubowanie uczniów klas pierwszych,
- ślubowanie absolwentów szkoły,
- uroczyste zakończenie r
oku szkolnego.
inne uroczystości okolicznościowe
Sztandar przechowywany jest w gablocie w holu szkoły
Pieśń szkoły.
1. Szkoła posiada własną pieśń (patrz wyżej).
2. Pieśń szkoły jest grana i śpiewana podczas wszystkich uroczystości szkolnych.
3. W trakcie grania i śpiewania pieśni szkoły wszyscy przyjmują postawę zasadniczą.

CEREMONIAŁ SZKOLNY

1. W skład najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny wchodzą:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
- ślubowanie klas pierwszych,
obchody Święta Patrona Szkoły,
- uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,
- zakończenie roku szkolnego,
- obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających
z kalendarza.
Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
a. Ur
oczystość odbywa się w miejscu wyznaczonym odpowiednio wcześniej przez
dyrektora szkoły.
b. Uczniowie występują w odświętnych strojach galowych.
c. Uroczystość składa się z :
wprowadzenie sztandaru,
odśpiewanie hymnu państwowego,
- okolicznościowych przemówień,
- odśpiewanie hymnu szkoły lub pieśni szkoły

- wyprowadzenie sztandaru,
- spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami.
Każdego roku do społeczno
ści szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych.
a. Uroczysto
ść ma miejsce w sali i jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski.
b. Uczniowie występują w strojach galowych..
c. Podczas wyżej wymienionej uroczystości występują następujące elementy symboliki
szkolnej :
ślubowanie na sztandar szkoły,
- symboliczne pasowanie na ucznia przez dyrektora szkoły.
4. Obchody Święta Patrona Szkoły.
a. Uroczysty apel okolicznościowy:
wprowadzenie sztandaru,
- wprowadzenie
warty honorowej pod tablicą pamiątkową
poświęconą patronowi szkoły,
odśpiewanie hymnu państwowego,
- złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi szkoły,
- okolicznościowe przemówienia dyrektora szkoły, zaproszonych gości,
- część artystyczna poświęcona patronowi szkoły,
- odśpiewanie pieśni szkoły,
wyprowadzenie sztandaru
a. Złożenie kwiatów
b. Zajęcia i konkursy przygotowane przez nauczycieli – wychowawców.
c. Podczas Dnia Patrona Szkoły obowiązuje strój galowy.
5. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku szkolnego na
zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.
a. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.
b. Uczniowie występują w strojach galowych.
c. Uroczystość składa się z :
części oficjalnej:
wprowadzenie sztandaru,
odśpiewanie hymnu państwowego,
- ślubowanie
uczniów klas szóstych,
- uroczyste przekazanie sztandaru,
okolicznościowe przemówienia,
- wręczenie przez dyrektora szkoły nagród i dyplomów najlepszym absolwentom

wręczenie przez dyrektora szkoły, nauczycieli uczących najlepszym
absolwentom, zwycięzcom, laureatom olimpiad i rożnego rodzaju
konkursów nagród książkowych i rzeczowych,
- wpisy do Księgi absolwentów uczniów, którzy spełnili określone w statucie szkoły
wymagania w zakresie nauki i zachowania,
części artystycznej:
przygotowanej przez uczniów klas młodszych i odchodzących
Absolwentów części końcowej:
- odśpiewanie pieśni szkoły,
wyprowadzenie sztandaru.

Właściwa postawa ucznia podczas uroczystości szkolnych powinna wyrażać się przez:
- szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumiemy: godło, flagę hymn
narodowy,
- szacunek dla symboli szkolnych,
odświętny strój uczniowski.

startowa | glowna | aktualnosci | dla rodzicow | Samorzad | logopeda | biblioteka | dokumenty | zaj. pozalekcyjne | organizacje | historia szkoly | archiwum | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego